صادرات فروسیلیس یکی از محورهای مهم این شرکت

این شرکت با تجربیات فراوان از کیفیت و کارایی فروسیلیس در صنعت فولاد، در بازار های داخلی و خارجی مشغول فعالیت میباشد و همچنین صادرات فروسیلیس به عنوان یکی از محورهای اصلی شرکت است که این امر باعث میشود به عنوان تامین کننده ای مورد اعتماد در این بخش در حال فعالیت  باشیم